The Beat 10/10: Ke$ha's Memoir, Lady Gaga's Vomit Video

10/10/2012
The Beat 10/10: Ke$ha's Memoir, Lady Gaga's Vomit Video