POTW: Drake, Rihanna, Alicia Keys, Jennifer Hudson