'Under My Skin' beats Slipknot, Usher to No. 1.

'Under My Skin' beats Slipknot, Usher to No. 1.

Tagged