Entertainment giant leaps into market.

Entertainment giant leaps into market.