Four execs take senior VP roles.

Four execs take senior VP roles.