Pareigis to head Coumbia; Macky takes Epic.

Pareigis to head Coumbia; Macky takes Epic.