Poston, Christidis take key roles.

Poston, Christidis take key roles.