Skip to main content
Got a tip? Got a tip?
An image of Kyu Sakamoto

Chart History

Kyu Sakamoto

Billboard Hot 100

Sukiyaki

China Nights (Shina No Yoru)