Skylar Grey: 2013 Grammys Red Carpet

Skylar Grey: 2013 Grammys Red Carpet.