If You Love Me (Let Me Know)

Olivia Newton-John

If You Love Me (Let Me Know)

86