Miami-based exec named executive VP.

Miami-based exec named executive VP.