Roun'Table to focus on R&B, urban pop.

Roun'Table to focus on R&B, urban pop.