Tour to celebrate city's centennial.

Tour to celebrate city's centennial.