No Guru, No Method, No Teacher

Van Morrison

No Guru, No Method, No Teacher