Let the Rhythm Hit 'Em

Eric B. & Rakim

Let the Rhythm Hit 'Em