Bobby Byrd Got Soul: The Best of Bobby Byrd

Bobby Byrd