A.K.A. Wham Bam Sam

Hank Williams, Jr.

A.K.A. Wham Bam Sam